Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Podróżnego jest Organizator F.R.H. SwimSport Krzysztof Bury ul. Zamilerze 15 43-436 Górki Małe nip 9372297337
2. Przetwarzanie danych osobowych Podróżnego odbywa się w celu realizacji umowy, prawnie uzasadnionych interesów
administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą
podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych Podróżnego będzie trwało nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji określonych
celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dane osobowe Podróżnego mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych
interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na
zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie
usług księgowych, IT, firmom ubezpieczeniowym.
5. Podanie przez Podróżnego danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowej realizacji
usługi.
6. Podróżnemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podróżny ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane
przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania
zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.