Regulamin

1. Firma Swim-Sport świadczy usługi w zakresie nauki pływania doskonalenia pływania, organizacji obozów sportowo rekreacyjnych letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Nasza firma posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Rekreacji Marszałka Województwa Śląskiego z nr.1255

2.Zajęcia z pływania prowadzone są na poziomie rekreacji sportowej a nie wyczynu sportowego.

3. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie i Basenie Aqua w Bielsku-Białej.

4. W zajęciach dążymy do rozbudzenia w dziecku radości i przyjemności z pływania, nawyku systematyczności, wzmocnieniu pracy nad sobą, umiejętności przezwyciężania własnych słabości, trudności a przez to hartowaniu ducha, zwiększania więzi koleżeńskiej i dobrej zabawy.

5. Zajęcia nie mają na celu dążenia do jak największych wyników sportowych za wszelką cenę.

6. Dzieci i młodzież mogą startować w zawodach pływackich, ale nie jest to priorytetem działalności jedynie jednym z elementów naszej pracy.

7. Zajęcia są prowadzone od drugiego tygodnia września do końca roku szkolnego według ustalonych godzin i poziomów grup pływackich. Grupy początkowe, średnio zaawansowane i zaawansowane 2x w tygodniu po 1 godz.

8. Organizator zajęć zapewni wykwalifikowaną kadra do prowadzenia zajęć.

9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący zajęcia. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiada rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

10. Wszystkie osoby uczące się na zajęciach zobowiązane są do przestrzegania poleceń osoby prowadzącej zajęć oraz do zapoznania i przestrzegania regulaminu krytej pływalni.

11. Opłata za zajęcia jest uiszczana na początku zajęć według cennika znajdującego się na stronie internetowej.

12. Opłata za zajęcia jest opłatą stałą z możliwością odrabiania nieobecności po wcześniejszym uzgodnieniu.

13. W przypadku dłuższych nieobecności przekraczających 4 lekcje forma płatności i odrabiania uzgadniana jest indywidualnie.

14. Każdy uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Szkoły pływania Swim-Sport oraz wypełnieniu karty zgłoszeniowej (dostępna na stronie internetowej) jak również wypełnieniu i oddaniu pisemnego oświadczenia dostępnego również na stronie internetowej.