Regulamin letnich obozów SwimSport

REGULAMIN i WARUNKI OBOZU

A. Uczestnik obozu ma prawo:

– do udziału we wszystkich zajęciach programowych,

– wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

– do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców

B. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

– przestrzegać regulaminu, oraz stosować się do poleceń wychowawców.

– uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych

– punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

– dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

– mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób

– przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa

C. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za

wyrządzone szkody na obozie

D. Firma SwimSport nie odpowiada za rzeczy pozostawione na obozie.

E. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy jak również poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.

F. W przypadku poważnego naruszenia powyższych reguł i zasad obozu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców i musi opuścić ośrodek w ciągu 24 godzin.

G. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej po wpłaceniu zaliczki w wysokości 500 zł od osoby

numer konta   Santander Bank Polski 05 1090 1740 0000 0001 0978 8804

Pozostała część kwoty powinna być wpłacona do 15 czerwca 2021 r. Niedokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika ze stałej listy obozu.

H. Niewykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia. Firma SwimSport zastrzega sobie zmianę programu

I. Opiekun zobowiązuje się do wydrukowania i wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu oraz dostarczenia dokumentu w pierwszym dniu obozu. Prosimy o nie przesyłania e-mailem ani pocztą

J. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.

K. Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20 dni – 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.

L. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.

M. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą F.R.H. Swim-Sport Krzysztof Bury. Ja niżej podpisany akceptuję powyższe warunki uczestnictwa na obozie.

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki na wyżej wymieniony obóz, akceptuję program imprezy oraz regulamin obozu.

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych oraz zdjęć i filmów dla potrzeb firmy F.R.H. SwimSport na profilu fecebook, stronie internetowej,  materiałach promocyjnych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z2018, poz 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).