Regulamin obozu

REGULAMIN i WARUNKI OBOZU

  1. Uczestnik obozu ma prawo:

– do udziału we wszystkich zajęciach programowych,

– wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

– do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców

2.Uczestnik obozu zobowiązany jest:

– przestrzegać regulaminu, oraz stosować się do poleceń wychowawców.

– zabrać ze sobą – legitymację szkolną.

– uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych

zajęć, przez wychowawcę lub lekarza.

– punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

– dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

– mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób

– przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli, ciszy, informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

3.Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za

wyrządzone szkody przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie

4. Firma SwimSport nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika

5. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

6.Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy

7. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców, opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.

8.Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej po wpłaceniu zaliczki w wysokości 800 zł numer konta

 BZ WBK 05 1090 1740 0000 0001 0978 8804

Pozostała część kwoty powinna być wpłacona do 30 maj 2019 r. Niedokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika ze stałej listy obozu.

9. Niewykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia. Firma SwimSport zastrzega sobie zmianę programu

10. Opiekun zobowiązuje się do wypełnienia i przesłania karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu na adres firmy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu. (karta kwalifikacyjna na stronie www.swimsport.pl lub u organizatora)

11. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.

12. Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20 dni – 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.

13. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.

14. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą F.R.H. Swim-Sport Krzysztof Bury. Ja niżej podpisany akceptuję powyższe warunki uczestnictwa na obozie.

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki na wyżej wymieniony obóz, akceptuję program

imprezy oraz regulamin obozu.

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych oraz zdjęć i filmów dla potrzeb firmy F.R.H. SwimSport na profilu fecebook, stronie internetowej,  materiałach promocyjnych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z2018, poz 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).