Regulamin Falcade – Dolomity 2021

Regulamin wyjazdów narciarskich do Włoch.
Organizator: SwimSport Krzysztof Bury, Tel. 691-126-565
e-mail: swimsport@tlen.pl www.swimsport.pl NIP: 937-229-73-37 REGULAMIN i WARUNKI OBOZU
Aby dokonać rezerwacji należy
Wypełnić i przesłać kartę kwalifikacyjna ( karta zostaje przesłana automatycznie po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres emeil)
Wpłata zaliczki w wysokości 100 Euro na numer konta
Rachunek  walutowy w EUR  90 1090 1740 0000 0001 3362 9098 
Konto w PLN Santander Bank Polska SA   05 1090 1740 0000 0001 0978 8804
Po wpłacie zaliczki uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście wyjazdu. Pozostałą część kwoty
należy wpłacić do 20 stycznia 2021 r. Nie dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem
uczestnika ze stałej listy obozu.
F.R.H nie zwraca wpłaconych zaliczek.
Istnieje możliwość przekazania wpłaconej zaliczki na konto nowego uczestnika wyjazdu
Nie wykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem
obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za
niewykorzystanie świadczenia.
Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłat w następujących przypadkach:
  • Jeżeli granica polska jest zamknięta dla ruchu turystycznego na dzień jego wyjazdu
  • Jeżeli granica włoska jest zamknięta dla turystów z Polski lub dla turystów ogółem
  • Jeżeli po przyjeździe do Włoch  jest konieczność odbycia kwarantanny.
  • Uwaga! Jeżeli jeden z krajów tranzytowych zamyka granicę dla ruchu turystycznego, a jest możliwy dojazd przez inny kraj, to anulacja bez kosztowa nie jest możliwa.
  • Ubezpieczenie narciarskie rozszerzone Signal Iduna,  NNW- 30 tyś zł, KL- 80 tys euro, ratownictwo górskie–6 tyś euro, bagaż podróżny 20 tyś zł, sprzęt sportowy 2 tyś zł,  OC 100 tyś euro
Rezygnacja i reklamacje
Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20
dni – 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po
zakończeniu obozu.
Zasady na obozie
. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne
wyrządzone szkody, podczas podróży lub pobytu w hotelu
Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem hotelu i jego przestrzegania
Uczestnik ma prawo do wykorzystanie pełnego programu obozu i swobodnego wyrażania swoich
opinii.
Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą F.R.H. SwimSport.
Wyrażam zgodę na wyjazd wyżej wymieniony obóz, akceptuję program imprezy oraz regulamin
obozu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych oraz publikacji zdjęć i filmów
dla potrzeb firmy SwimSport zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883)