Regulamin rodzinnego wyjazdu narciarskiego

Uwaga:
W przypadku zakwaterowania dziecka z jednym rodzicem w pokoju:

0-2 lat dopłata 1800 zł, 3-7 lat dopłata  900 zł  , 8-14 dopłata 700 zł
Zniżka 100 zł przy wpłacie zaliczki do 10 listopada
Organizator: SWIM SPORT Krzysztof Bury, Tel. 691-126-565
e-mail: swimsport@tlen.pl www.swimsport.pl NIP: 937-229-73-37REGULAMIN i WARUNKI OBOZU
Aby dokonać rezerwacji należy
Wypełnić i przesłać kartę kwalifikacyjna ( karta zostaje przesłana automatycznie po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres emeil)
Wpłata zaliczki w wysokości 1000 zł na numer konta
nr BZWBK 05 1090 1740 0000 0001 0978 8804
Po wpłacie zaliczki uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście wyjazdu. Pozostałą część kwoty
należy wpłacić do 15 grudnia 2019 r. Nie dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem
uczestnika ze stałej listy obozu.
F.R.H nie zwraca wpłaconych zaliczek
Istnieje możliwość przekazania wpłaconej zaliczki na konto nowego uczestnika wyjazdu
Nie wykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem
obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za
niewykorzystanie świadczenia
2.Ubezpieczenie
2.1 Uczestnik w ramach świadczeń zyskuje pełne ubezpieczenie narciarskie Signal Iduna NNW 15 tyś zł
KL 20 tys euro, Ratownictwo Górskie, 6 tyś euro w tym koszty powrotu do kraju karetką
Rezygnacja i reklamacje
Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpićw formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20
dni – 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po
zakończeniu obozu.
Zasady na obozie
. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne
wyrządzone szkody, podczas podróży lub pobytu w hotelu
Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem hotelu i jego przestrzegania
Uczestnik ma prawo do wykorzystanie pełnego programu obozu i swobodnego wyrażania swoich
opinii.
Firma SwimSport nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności
uczestnika
Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą F.R.H. SwimSport.
Wyrażam zgodę na wyjazd wyżej wymieniony obóz, akceptuję program imprezy oraz regulamin
obozu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych oraz publikacji zdjęć i filmów
dla potrzeb firmy SwimSport zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883)