Regulamin Obozu Beskidy WinterCamp 2022

Organizator: SwimSport Krzysztof Bury, Tel. 691-126-565                                                                                                                                                                                                                      NIP: 937-229-73-37 ul. Zamilerze 15   43-436 Górki Małe

REGULAMIN i WARUNKI OBOZU
Aby Aby dokonać rezerwacji należy:                                                                                                                                                                                                                                                     Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie swimsport.pl                                                                                                                                                                                                                         ( karta zostaje przesłana automatycznie na podany adres e-meil – kartę drukujemy podpisujemy i przekazujemy w pierwszym dniu obozu)

Wpłata zaliczki w wysokości 500 zł dokonujemy na numer konta
nr BZWBK 05 1090 1740 0000 0001 0978 8804
Po wpłacie zaliczki uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście wyjazdu. Pozostałą część kwoty
należy wpłacić do 30 stycznia 2022 r. Nie dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem
uczestnika ze stałej listy obozu.
F.R.H nie zwraca wpłaconych zaliczek
Istnieje możliwość przekazania wpłaconej zaliczki na konto nowego uczestnika wyjazdu
Nie wykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem
obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za
niewykorzystanie świadczenia
2.Ubezpieczenie
2.1 Uczestnik w ramach świadczeń zyskuje pełne ubezpieczenie NNW
Rezygnacja i reklamacje
Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20
dni – 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po
zakończeniu obozu.
Zasady na obozie
. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne
wyrządzone szkody przez uczestnika obozu
Uczestnik ma prawo do wykorzystanie pełnego programu obozu i swobodnego wyrażania swoich
opinii.
Firma SwimSport nie odpowiada za zgubione  lub zniszczone rzeczy  z braku staranności
uczestnika
Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą F.R.H. SwimSport.
Wyrażam zgodę na wyjazd wyżej wymieniony obóz, akceptuję program imprezy oraz regulamin
obozu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych oraz publikacji zdjęć i filmów
dla potrzeb firmy SwimSport zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883)